به گزارش بورس٢۴، این قرارگاه سه بلوک از اوراق های اسناد خزانه اسلامی تحت تملک خود را برای فروش با مشخصات ذیل عرضه می کند.