به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت کویر تایر در ماه دوم سال مالی منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برابر با ١٩ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل حدود ۵ میلیارد تومان رشد داشته است. گفتنی است این شرکت در مدت یاد شده مجموعا ٣۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نموده است.