به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت ایران تایر در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩۶ برابر با ٢٠۶ میلیارد تومان بود. در بهمن ماه شاهد افت اندک فروش این شرکت نسبت به ماه قبل بودیم.