سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، ایران ترانسفو نیز آخرین وضعیت تولید و فروش خود را منتشر کرد.