به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بازار مجامع شرکت ها حسابی داغ و ۶ شرکت دیگر سهامداران خود را فراخواندند.