به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش گروه صنعتی بارز در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩۶ برابر با ٨٣٠ میلیارد تومان بود. فروش این شرکت در ماه بهمن با افزایش روبرو بود.