به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تصمیمات اخذ شده در مجمع عادی سالانه خود را منتشر کرد.