به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو در تاریخ ١۶ اسفند ماه به حد نصاب قانونی نرسید.