به گزارش بورس٢۴،بانک تجارت خبر از برنامه فروش بلوک حدود ۵ درصدی سهام خود در سپرده گذاری مرکزی با قیمت پایه هر سهم ٨١۵ تومان داده است.