به گزارش بورس٢۴، آخرین شرایط فروش سهام کنتورسازی به شرح ذیل برای سهامدارانی که قصد فروش سهام خود در این شرکت را دارند منتشر شد.