به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان نتایج برگزاری مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی نیمه ساخته را اعلام نمود.