عید آمد

مجمع شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن امروز تشکیل شد.