سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن امروز تشکیل شد.