به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری شفادارو در ارتباط با وضعیت مطالبات شرکت های زیر مجموعه و تعهدات سهامدار عمده شفاف سازی نمود.