به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر آخرین وضعیت صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.