از ابتدای امسال تا کنون ١٢٠۵٢ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، از ابتدای امسال تا کنون 12 هزار و 52میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان 106 میلیارد ریال از طریق بورس و 11 هزار و 946میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است.

همچنین از واگذاری‌های صورت گرفته در این مدت، 11 هزار و 917میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، 4 میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و 131 میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است.

افزون بر این، از 7182میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته از ابتدای امسال، 3958میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و 8095میلیارد ریال متعلق به گروه 2 واگذاری‌ها بوده است.

این گزارش می‌افزاید: بر اساس فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری 337 بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند.

گفتنی است آمار ناچیز واگذاریها از ابتدای امسال تاکنون در حالی به ثبت رسیده است که بر اساس فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال 96 تعداد 337 بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند.

همچنین طبق قانون سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های 94، 95 و 96 تمدید شده است.