به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال، در خصوص نوسان قیمت سهام توضیح داد: از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ٣/۶/٩/١٢ ماهه منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر باتوجه به روند عادی بازار صورت گرفته است .