به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری ایرانیان قصد عرضه بلوک٧.٧ درصدی سهام داروسازی سینا را دارد. بدین ترتیب، قرار است این بلوک در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه با قیمت پایه هر سهم١۶۶٢ تومان و به صورت نقد و یکجا عرضه شود.