سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت کویرتایر امروز تشکیل جلسه داد.