سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت پاکسان امروز در تهران تشکیل شد.