عید آمد

مجمع شرکت پاکسان امروز در تهران تشکیل شد.