​میزان درآمد بانک ها از محل درآمدهای عملیات بانک داری کمتر از نرخ سودی است که بانک مرکزی برای بانک ها در نظر گرفته و تنها سه بانک خاورمیانه، پست بانک و حکمت ایرانیان که حاشیه سودهای بالاتری از نرخ مصوب سود سپرده دارند درآمدهای بیشتری نسبت به نرخ سود بدست می آورند.