وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص بازگشایی دو نماد "خکاوه" و "وساپا" به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: نماد این دو شرکت در روز معاملاتی جاری بازگشایی می شوند...

دلایل توقف نماد دو شرکت گروه سایپا مشخص شد؛ این دوشرکت امروز بازگشایی می شوند.

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص بازگشایی دو نماد "خکاوه" و "وساپا" به خبرنگار بورس۲۴ گفت: نماد این دو شرکت در روز معاملاتی جاری بازگشایی می شوند.

وی افزود: سایپا دیزل روز گذشته اطلاعاتی در مورد سود هر سهم خود اعلام کرد که ما نماد را برای دریافت اطلاعات بیشتر تعلیق کردیم ، شرکت نیز اطلاعات بیشتر را در مورد تعدیل سود خود در سامانه کدال بارگذاری کرد، به همین دلیل نماد امروز بازگشایی می شود.

روشن قلب در مورد نماد "وساپا" گفت: سرمایه گذاری سایپا آگهی مزایده ای در سامانه کدال قرار داده که طبق دستور العمل جدید هر نوع اطلاعات با اهمیتی که ارائه شود نماد طبق مقررات متوقف خواهد شد و در ساعت مشخصی بازگشایی می شود.بنابراین نماد این شرکت نیز تا ساعاتی دیگر بازگشایی می شود.