محمود سریع القلم در وبسایت شخصی خود ٣٠ ویژگی یک شهروند مسئولیت شناس را نوشته است.

به گزارش بورس۲۴ ؛ این پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران نوشت:

۱- آینده خود را تابع تلاش و خلاقیت خود می  داند؛

۲- هر کاری را با مشورت  های تخصصی انجام می  دهد؛

۳- از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند، مسئولیت مطالبه می  کند؛

۴- براساس نظریه سیستم  ها و نگاه درازمدت به زندگی، راستگوست؛

۵- مانع رشد دیگران نمی  شود: بلکه با آنها رقابت می  کند؛

۶- حداقل یک ساعت در روز کتاب می  خواند؛

۷- از شخصی که زیاد دروغ می  گوید، فاصله می  گیرد؛

۸- در انجام کارها، از توان عقلی خود، چندین برابرِ هوش خود بهره می  گیرد؛

۹- به دلایل حقوقی، به شدت مراقب سخنان خود است؛

۱۰- تا از قضاوتی مطمئن نباشد، مطرح نمی  کند؛

۱۱- منتظر نمی  نشیند تا دیگران، گره  های زندگی او را باز کنند: بلکه با ابتکار و سخت  کوشی، زندگی خود را مدیریت می  کند؛

۱۲- رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود می  داند؛

۱۳- حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است، می  ایستد؛

۱۴- وقتی قرار است ساعت ۸ جایی باشد، ساعت ۷:۵۰ دقیقه دَمِ دَر ایستاده است؛

۱۵- در قدرت و سِمَت بیش از ۸ سال نمی ماند زیرا ۸ سال برای نوآوری حداکثری، کافی است؛

۱۶- حتی سه نصف شب و بدون آنکه دوربینی باشد، پشت چراغ قرمز می  ایستد؛

۱۷- بسیار سفر می  کند تا بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری را تجربه کند؛

۱۸- وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی می  رسد، اتومبیل خود را متوقف می  کند و پس از ایمنی کامل، حرکت می  کند؛

۱۹- آنقدر Search می کند تا Fact را از Propaganda تفکیک کند؛

۲۰- کوله پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می  گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند؛

۲۱- به دیگران القاب منتسب نمی  کند: بلکه انگیزه  ها و افکار آنان را تحلیل می  کند؛

۲۲- از شخصی که با رانت ثروتمند شده است، فاصله می  گیرد؛

۲۳- زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می  کند: رشد فردی، توجه به خانواده، حرفه، افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی؛

۲۴- فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام می  دهد؛

۲۵- بسیار می  گوید: من نمی دانم یا این موضوع را به درستی نمی فهمم؛

۲۶- آنقدر حوصله به خرج می  دهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد؛

۲۷- دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده: ضعفهای من و روشهای اصلاح؛

۲۸- خمیرمایه ذهنی او این گونه شکل گرفته: ۲۰ درصد اظهارنظر کردن و ۸۰ درصد سئوال کردن؛

۲۹- برای جلب اعتماد دیگران، سیگنال  های متناقض نمی  فرستد؛

۳۰- چون خودشناسی مقدمه توسعه  یافتگی مدنی است، آنقدر از خود شناخت دارد که ۵۰ صفحه در مورد افکار و روحیات خود می  تواند بنویسد.