علی بیگ زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: اظهار نظر دقیق در این رابطه باید بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ٩٧ صورت گیرد. البته بر اساس بودجه که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را می گذراند شرکت ها برای برخورداری از معافیت مالیاتی در انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، باید دو شرط شمولیت مفاد ١۴١ قانون تجارت بر اساس صورت مالی ٩۶ و خروج از شمولیت این ماده با افزایش سرمایه از این محل را احراز نمایند البته نکات مهمی نیز در این بین مطرح است. از جمله زمان شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی، در صورت های مالی باید به گونه ای باشد که مورد اشکال مقامات مالیاتی قرار نگیرد...

بورس۲۴ : بخش خصوصی در سال 97 می تواند با آرامش بیشتری به آینده فعالیت خود فکر کند؛ اگر  بتواند از زیان خارج شود و بدون زیان تولید داشته باشد. معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت ها ، نقطه عطفی خواهد بود برای شرکت های زیان ده، اما باید دید قانون تا چه مسیری آن ها را همراهی خواهد کرد؟ آیا شرکت ها  می توانند در صورت تجدید ارزیابی و عدم خروج از زیان، با «تبصره» و از محل دیگری افزایش سرمایه داده و از زیان خارج شوند؟

آیا تیغ سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی آن قدر برش دارد که بتواند سازمان امور مالیاتی را در این خصوص راضی نماید؟

علی بیگ زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد به خبرنگار بورس۲۴ گفت: اظهار نظر دقیق در این رابطه باید بعد از ابلاغ قانون بودجه سال 97 صورت گیرد. البته بر اساس بودجه که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را می گذراند  شرکت ها برای برخورداری از معافیت مالیاتی در انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، باید دو شرط شمولیت مفاد 141 قانون تجارت بر اساس صورت مالی 96 و خروج از شمولیت این ماده با افزایش سرمایه از این محل را احراز نمایند البته نکات مهمی نیز در این بین مطرح است. از جمله زمان شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی، در صورت های مالی باید به گونه ای باشد که مورد اشکال مقامات مالیاتی قرار نگیرد.

وی ادامه داد: سوال دیگری که وجود دارد، امکان استفاده از سایر محل ها در کنار مازاد تجدید ارزیابی برای خروج از شمولیت ماده 141 و تکلیف معافیت مالیاتی در این حالت حائز اهمیت خواهد بود  زیرا در قانون بودجه خروج از ماده 141 صرفا با  افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مورد اشاره قرار گرفته است ، ولی ممکن است شرکتی با تجدید ارزیابی از زیان خارج نشود و نیاز به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در کنار تجدید ارزیابی دارایی برای خروج از ماده 141 را داشته باشد و آیا  معافیت مالیاتی مشمول این موضوع نی شود یا خیر؟ نکته با اهمیتی است.

بیگ زاده افزود: شرکت ها قبل از تصویب بودجه 97 ممکن است مازاد تجدید ارزیابی انجام داده باشند و صرفا این موضوع را در حقوق صاحبان سهام نشان دهند که معاف از مالیات است، اما اگر شرکت ها بخواهند از این محل افزایش سرمایه بدهند  معاف هستند؟ در قانون صراحتا اشاره شده که  شرکت ها باید بر اساس دوشرط «هم زیان انباشته داشته باشند و هم از ماده 141خارج شوند» تا معاف از مالیات شوند.

تعامل برای خروج از زیان، از چند محل ...

بیگ زاده در مورد فهرست شرکت های درخواست کننده برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گفت: به هر حال شرکت ها باید صورت های مالی 12ماهه حسابرسی شده خود را ارائه دهند و در صورت وجود زیان انباشته و مشمولیت ماده  141 بر اساس نظر حسابرس،  گزارش توجیهی تهیه کرده و دارایی که قرار است تجدید ارزیابی شود را مشخص نمایند. ضمنا باید با افزایش سرمایه از این محل خروج از ماده 141در گزارش توجیهی به تایید بازرس شرکت رسانده شود تا بتوانند با مجوز افزایش سرمایه از معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند.

این مقام مسئول در سازمان بورس گفت: موضوع دیگر هم مربوط به  شرکت هایی است که دارایی هایی را در گذشته تجدید ارزیابی کرده اند و برنامه تجدید ارزیابی سایر  دارایی های خود را دارند،  باید  مشخص شود که چه برخوردی با این شرکت ها خواهد شد. این موارد ابهامات و سوالاتی است که بعد از تصویب و ابلاغ قانون بودجه 97، باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و استعلام هایی از سازمان امور مالیاتی اخذ گردد.

وی گفت : به هر حال قانون مجلس تغییر نمی کند، اما تفسیر سایر سازمان های ذیصلاح از این قانون برای دریافت معافیت مالیاتی بسیار مهم است. این موارد نیازمند  تعاملات ما با سازمان امور مالیاتی است.