به گزارش بورس٢۴، فرابورس میزبان اوراق جدیدی با نام اوراق منفعت دولت با نرخ سود ٢٠ درصدی تا حداکثر٢٠.١ درصد با مواعد پرداخت سود ۶ ماه یک بار و سررسید ۴٢ ماهه می باشد.