به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی زاگرس طی عملکرد ١١ ماهه مجموعا ٣،٨١١ میلیارد تومان از فروش خود درآمد کسب نمود. درآمد این شرکت در بهمن ماه با کاهش مواجه شد.