سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت گروه صنایع بهشهر ایران امروز برگزار شد.