عید آمد

مجمع شرکت گروه صنایع بهشهر ایران امروز برگزار شد.