سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سبحان انکولوژی امروز تشکیل شد و رای مثبت به افزایش سرمایه داد.