محصولات جدیدمان در راه بازار است در مجمع شرکت عبیدی اعلام شد، به زودی محصولات جدیدی وارد بازار خواهد شد، میزان موجودی شرکت هم به خاطر پرهیز از خواب سرمایه کاهش یافته تا...