سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سیمان کرمان امروز تشکیل شد و ٣۴ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد.