به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها با فعالیت های جالبی در برخی نمادها همراه شدند. همچنین امروز همچنان اعتماد جم در نماد قطعات اتومبیل ایران نقش فروشنده را داشت. اما این روزها سرمایه گذاری ارس صبا و شرکت های زیر مجموعه از شرکت ملی سرب و روی خارج و مجموعه صندوق نفت و شرکت هایش مانند گروه مالی مهر آیندگان و سرمایه گذاری نفت و مدبران اقتصاد به جمع سهامداران درصدی ملی سرب و روی پیوستند.