عید آمد

مجمع شرکت سیمان مازندران امروز تشکیل شد...