مجمع شرکت نیروکلر امروز در تهران تشکیل شد و افزایش سرمایه را به تصویب رساند.