ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته نخست اسفند ماه به متوسط روزانه ١۴١ میلیارد تومان رسید حال آن که ارزش کل معاملات با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت و ابزارهای نوین مالی به روزانه ۵٢٠ میلیارد تومان می رسد...

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته نخست اسفند ماه به متوسط روزانه 141 میلیارد تومان رسید حال آن که ارزش کل معاملات با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت و ابزارهای نوین مالی به روزانه 520 میلیارد تومان می رسد.

این شرایط نشان می دهد که پول در بازار سرمایه هست اما تنها حدود یک پنجم از این پول به خرید و فروش سهام به صورت خرد اختصاص پیدا می کند و ابزارهای نوین مالی فاقد ریسک مثل اوراق مشارکت ، صندوق های قابل معامله و اوراق بدهی شامل صکوک در کنار معاملات بلوکی که به بازی بزرگان شهرت دارد ، بیشتر نقدینگی بازار را می بلعند.

جدول زیر ارزش کل معاملات و مقایسه آن با ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته های سپری شده از سال 96 را نشان می دهد:

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.291 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

463 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

730 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

327 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

2.107 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

868 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

2.372 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.459 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.883 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.174 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

2.325 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.273 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.071 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

1.105 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.618 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

711 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.951 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

870 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

1.556 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

732 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

848 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

403 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

1.221 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

517 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

1.867 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

538 میلیارد تومان

هفته اول تیر

633 میلیارد تومان

هفته اول تیر

294 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.552 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

570 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.885 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

737 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.725 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

643 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.079 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

904 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

1.663 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

662 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

1.241 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

447 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

1.206 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

642 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

1.635 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

705 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

2.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

860 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

1.753 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

687 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

1.731 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

553 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

2.398 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

678 میلیارد تومان

هفته اول مهر

2.583 میلیارد تومان

هفته اول مهر

700 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

1.076 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

501 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

2.243 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

647 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

1.709 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

528 میلیارد تومان

هفته اول آبان

1.762 میلیارد تومان

هفته اول آبان

749 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

1.961 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

896 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

1.654 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

663 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

1.622 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

576 میلیارد تومان

هفته اول آذر

1.700 میلیارد تومان

هفته اول آذر

600 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

1.797 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

826 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

1.788 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

595 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

2.852 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

1.222 میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

2.948 میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

1.157 میلیارد تومان

هفته اول دی

2.091 میلیارد تومان

هفته اول دی

1.164 میلیارد تومان

هفته دوم دی

2.354 میلیارد تومان

هفته دوم دی

1.091 میلیارد تومان

هفته سوم دی

2.024 میلیارد تومان

هفته سوم دی

694 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

2.284 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

945 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

3.369 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

901 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

2.199 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

635 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

2.413 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

731 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

1.988 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

584 میلیارد تومان

هفته پنجم بهمن

2.171 میلیارد تومان

هفته پنجم بهمن

603 میلیارد تومان

هفته اول اسفند

2.601 میلیارد تومان

هفته اول اسفند

706 میلیارد تومان