امروز در خاطره سال ۶٧ آقای هاشمی رفسنجانی که در رسانه ها باز نشر پیدا کرد، نکته بسیار جالبی به چشم خورد که بیان و رمزگشایی از آن ذهن ما را به خود مشغول کرد :" تلفنی از احمد آقا علت ناقص پخش شدن صدای امام در ملاقات با [ادوارد] شواردنادزه وزیر خارجه شوروی را پرسیدم،گفت حرف های آخر امام خوشایند نبود، با اجازه خودشان حذف شد... آری ناقص پخش شدن صحبت های حضرت امام در صدا و سیما! با توجه به جذابیت موضوع به سراغ پیدا کردن نام مدیر وقت خبر تلویزیون رفتیم و معلوم شد در آن زمان عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی فعلی عهده دار این سمت بوده است، سماجت و پیگیری های پی در پی از دفتر ایشان باعث شد که همتی علیرغم میل باطنی که شاید به خاطر محافظه کاری این روزهای این مدیر ارشد کشور باشد به بیان خاطره بپردازد: وقتی که صحبت های حضرت امام رو با وزیر خارجه شوروی دیدم، انعکاس این صحبت ها در رسانه ملی رو به مصلحت ندیدم و از احمد آقا خواستم تا از امام کسب تکلیف کنند که پخش صدای ایشان به صلاح می باشد یا خیر و ایشان در جواب احمد آقا فرموده بودند که من به تکلیف خود عمل کردم و شما هم به مصلحت خود عمل کنید.... و اما همتی بعد از ساعت ها انتظار برای پاسخگویی، جمله امام که حذف شد را بیان کرد: امام جمله ای به این مضمون گفتند که « ایشان (یعنی رهبر اتحاد جماهیر شوروی ) اصلا نفهمیده من در نامه چی گفتم...

بورس۲۴ : امروز در خاطره سال 67 آقای هاشمی رفسنجانی که در رسانه ها باز نشر پیدا کرد، نکته بسیار جالبی به چشم خورد که بیان و رمزگشایی از آن ذهن ما را به خود مشغول کرد :" تلفنی از احمد آقا علت ناقص پخش شدن صدای امام در ملاقات با [ادوارد] شواردنادزه وزیر خارجه شوروی را پرسیدم،گفت حرف های آخر امام خوشایند نبود، با اجازه خودشان حذف شد... 

آری ناقص پخش شدن صحبت های حضرت امام در صدا و سیما!

با توجه به جذابیت موضوع به سراغ پیدا کردن نام مدیر وقت خبر تلویزیون رفتیم و معلوم شد در آن زمان عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی فعلی عهده دار این سمت بوده است، سماجت و پیگیری های پی در پی از دفتر ایشان باعث شد که همتی علیرغم میل باطنی که شاید به خاطر محافظه کاری این روزهای این مدیر ارشد کشور باشد به بیان خاطره بپردازد:

وقتی که صحبت های حضرت امام رو با وزیر خارجه شوروی دیدم، انعکاس این صحبت ها در رسانه ملی رو به مصلحت ندیدم و از احمد آقا خواستم تا از امام کسب تکلیف کنند که پخش صدای ایشان به صلاح می باشد یا خیر و ایشان در جواب احمد آقا فرموده بودند که من به تکلیف خود عمل کردم و شما هم به مصلحت خود عمل کنید....

و اما همتی بعد از ساعت ها انتظار برای پاسخگویی، جمله امام که حذف شد را بیان کرد:

امام جمله ای به این مضمون گفتند که « ایشان (یعنی رهبر اتحاد جماهیر شوروی ) اصلا نفهمیده من در نامه چی گفتم...

منبع: شفاف