به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، جمع درآمد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩۶ در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، به ١١٠ میلیارد تومان رسید.