عید آمد

مجمع شرکت سیمان آرتا اردبیل امروز تشکیل شد.