سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سیمان آرتا اردبیل امروز تشکیل شد.