عید آمد

مجمع شرکت صنایع بهداشتی ساینا امروز تشکیل شد.