سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت صنایع بهداشتی ساینا امروز تشکیل شد.