سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت گلتاش صبح امروز در تهران تشکیل شد.