به گزارش بورس ٢۴، بازار امروز کم رمق بود البته فشار فروش و عرضه حقوقی ها نیز افزایش داشت. امروز سرمایه گذاری سمند عرضه های سنگینی در نماد خاور به میزان ۴٧ میلیون سهم انجام داد. اما بیمه دی به عنوان سهامدار درصدی پست بانک خریدهای روزانه خوبی در این نماد در حال انجام دادن است.