می خواهیم ١٠٠ ساله شویم اسماعیلی مدیر عامل خکار در سخنانی در مجمع این شرکت گفت: شعار ما ١٠٠ ساله می شویم، است و برنامه بلند مدتی داریم، تا بتواتیم قطعات خودرو های برقی که از سال ٢٠٣٠ حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد سهم بازار را خواهند داشت را تولید کنیم...