افزایش سرمایه فعلی شرکت به اندازه ۶٠ میلیارد ریال بوده و سرمایه شرکت را از ١٠٠ میلیارد به ١۶٠ میلیارد ریال خواهد رساند. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد بود.