مجمع شرکت بیمه دانا امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه تشکیل شد.