چرا اسکناس سبز آمریکایی یکباره بیش از ٢۵ درصد رشد قیمت به خود دید؟ داستان سخت شدن قوانین امارات برای جا به جایی ارز چیست؟