به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چندین شرکت دیگر مشمول اعطای فرصت از جانب سازمان بورس برای ارائه اطلاعات خود شدند.