عید آمد

به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجوز افزایش سرمایه شرکت بورس به میزان ٢٠ درصد از محل سود انباشته به همراه مجوز افزایش سرمایه ٣ شرکت سیمان کردستان و نیروکلر و فولاد ارفع دریافت شد.