به گزارش بورس٢۴،چندین شرکت دیگر سهامداران خود را به مجامع فراخواندند.