به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت ساختمانی آ س پ برنامه افزایش سرمایه خود از ٨٠ به ١٠٠ میلیارد تومان را به تصویب هیئت مدیره رساند.