به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی جابرابن حیان در دی ماه با کاهش درآمد فروش مواجه بود. ١٨٩ میلیارد تومان درآمد فروش محصولات، حاصل عملکرد ١٠ ماهه این شرکت می باشد.