به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک تجارت رسما اعضای هیئت مدیره خود را معرفی کرد.