مجمع لیزینگ صنعت و معدن امروز تشکیل شد و سود خوبی بین سهامداران تقسیم کرد...